Klachtenadviescommissie

De taak van de commissie is:

In de statuten van de vereniging is een klachtenregelen opgenomen. Deze regeling beschrijft hoe ieder lid van onze club een klacht kan indienen over het bestuur en commissie bij de  klachtenadvies commissie. De klachtenadviescommissie is belast met de advisering  over de afdoening van de klacht.

 

 

Toelichting:

Wanneer een lid van de club een klacht heeft over het bestuur of een commissie, dan tracht het bestuur eerst deze klacht in de minne te schikken. Wanneer dit volgens de klager niet naar tevredenheid lukt, dan kan hij/zij  schriftelijk een klacht indienen bij de klachtenadviescommissie.


Wanneer de klachtenadviescommissie de klacht ontvankelijk verklaart dan stelt de klachtenadviescommissie de klager, het bestuur en/of de desbetreffende commissievoorzitter alsmede- indien van toepassing-  degene op wiens persoonlijke gedraging de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord. Nadat iedereen gehoord is, wordt er een verslag met bevindingen en een advies met eventuele  aanbevelingen aan het bestuur gestuurd. Het bestuur handelt binnen vastgestelde termijnen de klacht af en stelt iedereen op de hoogte. Het bestuur kan gemotiveerd afwijken van het advies en aanbevelingen van de klachtenadviescommissie.


In het jaarverslag van het bestuur wordt mededeling gedaan van het aantal, de aard en de wijze van afdoening van de jaarlijks binnengekomen klachten.


In de statuten van Golfclub Bentwoud zijn alle details van de klachtenregeling lezen.

 

 

Leden:

- Cees van Gent

- Jack Kingma