Sponsors

De Golfclub van de Grond

Gesprek met Ad Verdel

De golfclub werd ’n feit en dit is wat Ad Verdel zich nog kan herinneren na ruim 10 jaar…

Op een A4’tje dat ik onder ogen kreeg, stammend uit het jaar 2010, en gedateerd 15 oktober, staan de namen van de eerste 20 leden van onze golfclub die dit jaar jubileert… Van die namen prijken er op de meest actuele ledenlijst nog zeven. Voor alle volledigheid hecht schrijver dezes eraan om die leden van het eerste uur even te noemen en wel in willekeurige volgorde: Petra Knol, Roel Knol, Bert Bosch, Hans van der Vliet, Ard Tor, Boudewijn Rip, Ad Verdel en Eddy Langkamp.

 

Voor deze nieuwsbrief die in het teken staat van het niet doorgaan van de viering van het lustrum, had ik een gesprek met Ad. Als een van de leden van het eerste uur is hij degene die mij zou kunnen vertellen over de periode van april 2010 tot nu! Hij en zijn Maria hebben aan de wieg gestaan van Golfclub Bentwoud. Meer nog, ook aan de totstandkoming van Golfbaan Bentwoud hebben zij hun steentje bijgedragen. 

Ad is, zo blijkt, een gepassioneerd verteller. De noodzaak om hem te bevragen is er nauwelijks. 

 

En even tussendoor… Waarover ik vrij van twijfel ben, is dat er vijf jaar geleden sprake moet zijn geweest van een eerste lustrum dat wél gevierd is maar van dat feit is op mijn harde schijf niet veel meer terug te vinden. Ongetwijfeld is toen ook stapje terug in de tijd gedaan, net zoals we nu 10 jaar teruggaan naar 2010. De kans is groot dat er nu niet veel anders te melden valt dan destijds, omdat feiten nu eenmaal feiten zijn… Maar omdat we sinds het eerste lustrum bijna een verdubbeling van het aantal leden hebben mogen meemaken, mag dat geen beletsel vormen!

 

 

De directeur van de baan en een van de investeerders destijds, nodigde een echtpaar/mede-investeerders uit om als tijdelijk bestuur de ’aangifte’ te doen van de geboorte van de golfclub bij een notaris, contacten met de NGF te onderhouden en een ledenadministratie op te zetten. Leden waren er overigens nog niet, maar door de eerste 25 nieuwe leden aan te merken als ’Founding Members’ werd gehoopt de eerste leden te strikken, maar het werden er niet meer dan 20 in getal. Ad, lidnummer 13, werd voorafgegaan door Bert Bosch, huisarts en gemeenteraadslid in toen nog Rijnwoude, met lidnummer 7.

Anekdote: ’Deze bevlogen bestuurder had nog nooit een golfclub en -balletje van dichtbij gezien maar was ambtshalve zo’n voorvechter van het Bentwoud mét daarin een golfbaan én een golfclub dat hij er dus ook maar lid van is geworden. Verder dan het halen van het GVB is hij (volgens Ad) overigens niet gekomen… ’

Maar hij blijkt nog steeds in de ledenlijst voor te komen.

 

In die periode werd er nog hard gewerkt aan de realisatie van de baan, de bouw van wat Roest moest worden en de drivingrange. Het was tijdens een georganiseerde nieuwjaarsborrel in januari 2011 dat de leden elkaar voor het eerst zagen en met elkaar konden kennismaken. Eerdergenoemde directeur van de baan maakte de overstap naar voorzitter van de club, althans voorlopig. Bij gebrek aan een accommodatie vond deze bijeenkomst plaats in het parochiehuis in Hazerswoude waar de eerste bestuursleden werden geronseld. Ad, afkomstig van golfbaan Delfland, waar hij GVB-examinator was, nam plaats in onze Regel- en Handicapcommissie. Ook ontkwam de hoogte van het entreegeld niet aan een discussie, met als resultaat een eerste verlaging van € 1490,- naar € 990,-! Dat zorgde voor een ’flinke’ aanwas van leden. Het was dus voorspelbaar dat het entreegeld werd vervangen door een jaarlijkse contributie, die in een aantal stappen is verlaagd tot de huidige € 100,-.

 

In april 2011 werd een info-dag georganiseerd om bekendheid te geven aan de komst van een heuse golfbaan. Dat dat niet zonder pro’s kon was onderkend en dankzij de inspanning van Maria Verdel konden Jo, Jos en Dave losgeweekt worden van Delfland en vormden dezen onze nieuwe Golfacademy. In de zomer van 2011 kon de eerste wedstrijd in clubverband gespeeld worden op de inmiddels geopende par-3/4-baan. Een eerdere poging een wedstrijd te organiseren bij Golfclub de Hooge Bergsche (Rotterdam) strandde jammer genoeg door gebrek aan belangstelling.

Foto: Eerste wedstrijd 

 

Vanaf 2011 is Ad in de regeltjes en de handicaps ’geweest’ en was hij dagelijks bezig met de controle van de kaarten die wij als leden inleverden na een rondje golf. De andere twee commissieleden hielden zich bezig met de regels en het organiseren van de regelavonden met regelquiz. Als commissie bemoeiden zij zich ook regelmatig met de beoordeling van de baan: na statistisch onderzoek van de resultaten op sommige holes zijn de stroke-indexen van sommige holes in de loop der tijd gewijzigd: zo heeft C8 nu een index van 1/2 i.p.v. 9/10 in 2014.

Verder hebben velen van ons Ad ook nog in de baan kunnen zien, toen hij ook nog marshal was.

De spreektijd met Ad zit er op en het gat naar het heden zal ik moeten proberen te dichten met wat feitjes die nog wel interessant kunnen zijn!

 

Gebeurtenissen in het verdere leven van GC Bentwoud

Zoals het verloop van het ledenbestand dat van oktober 2010, met 20 leden, groeide naar 45 leden in de zomer van 2012. Daarna ging de groei een stuk sneller. In oktober 2012 kon lid nummer 72 worden bijgeschreven (dat was ikzelf) en 2012 sloot af met 103 leden. In 2015 telde de ledenlijst al meer dan 300 regels. Nu, halverwege 2020, zitten we op 525 leden. Of misschien zelfs al weer meer wanneer jullie deze nieuwsbrief onder ogen krijgen.

 

In 2012 werd besloten het entreegeld af te schaffen en over te gaan naar een constructie van speelrecht in combinatie met een contributie. En als er ook gesproken wordt over de instelling van een tuchtcommissie, dan mag je toch al van een bijna volwassen club spreken. Zeker als de NGF ons in dit jaar de A-status verleent. Even wat cijfers van toen: de club bestaat voor bijna 50 % uit leden met een Hcp van 36+; en iets meer dan de helft van de leden is ouder dan 55 jaar. Er is een herenochtend tot leven gewekt, en uiteraard kregen we ook een damesdag! Er is meegedaan aan de NGF-competitie en op 31 december is het eerste oliebollenfestijn een feit! Het aantal traditioneel te noemen activiteiten groeide en groeide. Zo kennen we onderhand, naast de obligate nieuwjaarsborrel, een seizoensopenings- en sluitingshappening met buffet, een dauwtrapwedstrijd op Hemelvaartsdag, een Koningswedstrijd op 27 april en een Prinsenwedstrijd op de derde dinsdag in september.

 

Foto: Oliebollenwedstrijd

 

In 2013 wordt een eerste reservering gedaan ten behoeve van een lustrumviering in 2015. De contributie wordt verlaagd van € 200 naar € 150. Onze eerste voorzitterswissel is een feit.

 

Voor de Klachtencommissie, de Commissie van Beroep en de Gedragscommissie worden kandidaten gezocht en in de najaarsledenvergadering van 2014 gevonden. De ledenteller staat op 220 en de datum van een lustrumviering in 2015 wordt bekendgemaakt. Ook is een ei gelegd over de clubkleuren en over het logo dat op later verkrijgbare polo’s en truien zal prijken. Na een heren- en een damescommissie is er nu ook ruimte voor een seniorendag, zij het (voorlopig) om de week.

 

2015 kent een nieuwtje: een jeugdteam zal aan de competitie meedoen! Herman Haarman stapt in een vacature in het bestuur en zal later dit jaar verkozen geworden tot nieuwe voorzitter.

Met een groot deel van de 270 leden werd eind augustus onder zomerse omstandigheden het lustrum gevierd. Met een super-gezellige wedstrijd, een klinkende borrel daarna met live muziek, gevolgd door een uitgebreid buffet.

Voorzover die er nog waren, werden de laatste ’gaatjes’ in de organisatie gevuld: er zijn geen vacatures meer! Het feit dat wederom een verlaging van de contributie voor 2016 naar € 120 kon worden voorgesteld geeft maar aan dat we een gezonde club zijn.

 

In 2016 overschrijden we het ledental van 400!! Er gaan 9 competitieteams de ’wei’ in en de contributie zal in 2017 alweer verlaagd worden!

 

In 2017 sluit de ledenadministrateur zijn jaar af met 454 en in 2018 met 504 leden.

 

Een mooi wapenfeit in 2018 was de goede-doelenwedstrijd met een veiling ná. Met een fantastische opbrengst voor de Gehandicapten-golfsport. En nog heel vers in het geheugen lag het zeer geslaagde stamppottenbuffet ter afsluiting van de zomer van 2019.

 

Foto: Goede Doelen-wedstrijd 

 

En aan wat er dit jaar allemaal gebeurde vanaf maart tot heden, hoeven we niet herinnerd te worden… In elk geval kan er weer gegolft worden, maar lijkt de viering van ons tweede lustrum aan onze neus voorbij te gaan...

 

(Tekst: Roy Nolten)