Kascommissie

De taak van de commissie

De kascommissie controleert de jaarrekening van het bestuur en de opzet en werking van de administratieve organisatie.

 

Toelichting

De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. De kascommissie richt zich voornamelijk op juistheid, volledigheid en actualiteit van de financiële administratie. Voor een correcte beoordeling is het van belang dat het bestuur de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen verschaft en haar desgewenst de kas en de waarden toont. Daarnaast kan de commissie het bestuur verzoeken (lees: verplichten) om andere gegevens, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.

De commissie beoordeelt naast de correctheid van de financiële administratie tevens of er juiste controle mechanismen en checks en balances zijn doorgevoerd in de verschillende bestuurlijke functies. Het gaat hier in hoofdzaak om interne controlemaatregelen en een juiste opzet en werking van de administratieve organisatie.

 

 

De leden van de commissie zijn:

  • Max van de Lubbe