Wedstrijdvormen

Individuele wedstrijden

 

Amerikaantje

Een speler speelt tegen elk van de twee andere spelers. Elke speler speelt zijn eigen bal.
Per hole zijn zes punten te verdelen. De winnaar krijgt vier punten, de tweede twee punten en de derde nul punten. Wanneer twee spelers gelijk spelen, verdelen zij de punten.
Bij amerikaantje vindt de handicapverrekening plaats o.b.v. de beste speler.

 

Eclectic

Het leuke van een eclectic-serie is, dat je jezelf per ronde kunt verbeteren en aan het eind dus met een prachtige score over de finish gaat. Hoe vaker je meedoet, hoe interessanter het wordt. De spelregels zijn als volgt:

 • De spelvorm is strokeplay met een maximum van dubbel par + 2 per hole
 • De beste score per hole blijft gedurende de hele serie staan, dus heeft u in de eerste ronde een 5 gescoord op A1 en in de tweede ronde een 7, dan blijft voor het klassement de 5 op uw scorelijst staan. 
 • Scoort u echter in de derde ronde een par, dan prijkt er een 4 op je lijst.
 • De actuele playing handicap bij eerste deelname is bepalend voor de hele serie, mocht u in de tussentijd nog qualifying rondes lopen, dan wijzigt uw handicap voor de totaalscore van de eclectics daardoor niet.
  De organiserende commissie kan, in overleg met de betreffende deelnemer, bij hoge uitzondering hiervan afwijken.
 • De netto score per ronde wordt bepaald met inachtneming van de actuele handicap.
 • Bij bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld wintergreens) kan de organiserende commissie (uiterlijk op de wedstrijddag) bepalen de wedstrijd niet mee te laten tellen voor de totaalscore.

 

Zomereclectic versus wintereclectic

De zomereclectic is een serie qualifying wedstrijden. De wintereclectic zijn niet qualifying, vanwege de mogelijke winterse omstandigheden.

 

Hidden holes

Hidden holes is een gewone strokeplaywedstrijd, waarbij men na afloop van de wedstrijd (evt. vlak voor of bij binnenkomst van de eerste flight) door loting een aantal holes aanwijst, welke niet voor het wedstrijdresultaat meetellen. Van het totaal van overgebleven scores trekt men 2/3 (evt. 1/2) van de handicap (breuken laat men staan) af om tot het wedstrijdresultaat te komen.

 

Maandbeker

De Maandbeker-wedstrijden worden gespeeld in twee vormen:

 • Spelers met een handicap lager dan 18.5 spelen een strokeplay-wedstrijd van de witte (heren) en blauwe (dames) tees.
 • Spelers met een handicap hoger dan 18.4 spelen een stableford-wedstrijd van de gele (heren) en rode (dames) tees.

De uitslag wordt bepaald in drie groepen:

 1. Handicap t/m 18.4
 2. Handicap 18.5 t/m 36
 3. Handicap >36

Bij minder dan 5 deelnemers in categorie 3 worden deze spelers ingedeeld in categorie 2, in dat geval geldt het volgende:

 • clubhandicap 45-54 spelen dan voor de wedstrijd met hcp 45
 • clubhandicap 37-44 spelen dan voor de wedstrijd met hcp 37

N.B. Voor de qualifying kaart geldt de werkelijke handicap! 

 

Matchplay

Bij matchplay speelt u per hole tegen de andere speler(s). Vooraf dient bepaald te worden hoeveel slagen een speler, op basis van zijn handicap, mag gebruiken. De winnaar is de speler met het hoogste aantal gewonnen holes.
Bij matchplay dient u uw bal op te pakken indien u de hole niet meer kunt winnen. Dit bevordert het speltempo.

 

Putt-wedstrijd

Bij een putt-wedstrijd noteren speler alleen het aantal geslagen putts vanaf de green. De speler met het minst aantal slagen op de kaart wint de wedstrijd. Slagen met de putter vanaf de apron of fringe tellen niet mee.

 

Stableford

Het totaal aantal slagen dat een speler krijgt, is gelijk aan zijn Playing Handicap. De slagen worden per hole gegeven op basis van de Stroke Index. Het behalen van 36 Stablefordpunten staat gelijk aan het spelen van de handicap. Men behoort de bal op te nemen, indien men op een hole geen punten meer kan behalen.


Stableford tegen par

Mits met een volle handicapaftrek wordt gespeeld, is een wedstrijd tegen de Par of Bogey van iedere hole een Qualifying Wedstrijd. Het totaal aantal slagen dat een speler krijgt is gelijk aan de Playing Handicap. De slagen worden per hole gegeven. 
De telling is vastgelegd in R. 32-1a van de 'Rules of Golf'. Is de nettoscore lager dan de Par/Bogey van de hole dan scoort en noteert men een '+'. Is de nettoscore gelijk aan de Par/Bogey van de hole dan scoort en noteert men een '0'. Is de nettoscore hoger dan de Par/Bogey van de hole dan scoort en noteert men een '-'. Het behalen van een 0-resultaat staat gelijk staat aan het spelen van de handicap. R. 32 is de enige regel waar expliciet iets over Par-wedstrijden vermeld staat. 
Men is verplicht de bal op te nemen indien men op een hole het '-'-resultaat vaststaat. Herhaaldelijke overtreding van deze regel kan diskwalificatie ten gevolge hebben (R. 6-7). 
Diskwalificatie dient ook te volgen, indien op de scorekaart geen brutoscores staan vermeld.

 

Stokkenroof

Beide kanten beginnen de wedstrijd met een gelijk aantal stokken. De kant die een hole wint, mag van de tegenpartij een stok afnemen. Hij mag van de tegenstander ook zijn eerder verloren stok terugvorderen. Als een kant nog maar één stok heeft, mag die niet worden afgenomen.
Stokken wedstrijd
Dit is een variant van een Stableford wedstrijd (dus de bal oprapen als je geen punten haalt). Bij deze wedstrijd neemt u (bijvoorbeeld) 3 clubs plus uw putter mee (aantal wordt vastgesteld door de organiserende commissie).

De wedstrijd is niet qualifying.

 

Stokkenwedstrijd

Een stokkenwedstrijd kan als Strokeplaywedstrijd en als Stablefordwedstrijd worden gespeeld. 
Vooraf (op de startlijst) wordt het aantal clubs bepaald, dat iedere speler maximaal mag meenemen. De wedstrijd is niet qualifying.

 

Strokeplay

In zo min mogelijk slagen de ronde spelen. Bij officiële wedstrijden betekent dat de bal uitgeholed moet worden. Het is mogelijk om daarmee 13 slagen of meer op een hole te maken.

 

Bij onofficiële wedstrijden hanteert de club in sommige gevallen ‘dubbel par plus één’. Op een par 3 noteer je maximaal 7 slagen (3+3+1), 9 op een par 4 (4+4+1) en 11 op een par 5 (5+5+1).

 

Daarnaast hanteert de club ook bruto of netto uitslagen.

 

Bij de clubkampioenschappen geldt altijd bruto. Dit is aangegeven bij details van de wedstrijd in de wedstrijdkalender. Het niet uitspelen van een hole heeft een No-Return en dus diskwalificatie tot gevolg ten aanzien van de wedstrijduitslag. 

 

Touwwedstrijd 

Iedere speler (kant) krijgt een stuk touw dat zoveel meters lang is als zijn handicap hoog. Bij een foursome worden de handicaps opgeteld en door twee gedeeld. Hij mag steeds zijn bal opnemen en verplaatsen, maar moet elke keer dat hij dat doet een stuk van het touw afsnijden gelijk aan de afstand waarover hij zijn bal heeft verplaatst. Bijvoorbeeld bij korte putts, verbetering van ligging uit een bunker of vanachter een boom of struik. Als zijn touw is opgebruikt mag hij de bal niet meer verplaatsen.
Wie de laagste score voor de ronde heeft, is winnaar.

Deze wedstrijd kan ook als teamwedstrijd gespeeld worden.

 

Vlaggenwedstrijd

Bij een vlaggenwedstrijd mag iedere speler slechts een vooraf bepaald aantal slagen doen. Dit aantal slagen (inclusief strafslagen), dat op de kaart wordt vermeld, is gelijk aan de Playing Handicap + de Par van de baan (met Playing Handicap 24 en een Par van 71 mag men dus 24 + 71 = 95 slagen doen). Iedere speler krijgt een vlaggetje mee, met daarop de naam van de speler. Nadat de laatste slag is gedaan, zet de speler het vlaggetje op de plaats, vanwaar hij de volgende slag zou moeten doen. De plaats van het vlaggetje dient nauwkeurig op de scorekaart vermeld te worden. Is na 18 holes nog een aantal slagen ‘over’ dan wordt dat aantal slagen genoteerd en de vlag ingeleverd bij de wedstrijdleiding. Ook bij uitholen met de laatste slag op hole 9, het resterend aantal slagen is dan 0.

De wedstrijdleider gaat na binnenkomst van de laatste deelnemer de vlaggen ophalen en de plaats ervan controleren om de juiste rangschikking te kunnen opmaken. De winnaar is de speler die de vlag met de meeste slagen ‘over’ meeneemt naar het clubhuis of de speler die zijn vlag het dichtst bij de vlag van hole 18 heeft neergezet. Een vlaggenwedstrijd is een gewone strokeplaywedstrijd. 

 

Zomerseries

De zomerserie bestaat uit een aantal Stableford-wedstrijden. De wedstrijden zijn qualifying. Aan het einde van het seizoen worden de beste vijf Stableford-scores bij elkaar opgeteld. De hoogst scorende spelers (dame en heer) mogen zich dan officieus clubkampioen Stableford noemen. Na iedere wedstrijd zijn er ook dagprijzen voor de beste scores, gesplitst naar heren/dames.

 

Zweedse wedstrijd

Bij de ‘Zweedse wedstrijd’ wordt de eerste 9 holes strokeplay gespeeld en de tweede 9 holes in Stableford. De telling wordt dan, dat de stableford punten moeten worden afgetrokken van het netto aantal slagen bij het strokeplay gedeelte. Er vindt volledige handicap verrekening plaats op basis van de course rating.
Wordt de Zweedse wedstrijd met paren gespeeld, krijgt een team 3/8 van de gezamenlijke handicap als slagen mee de baan in.

 

Teamwedstrijden

 

Four Ball, Better Ball

Deze formule wordt per vier gespeeld. De vierbal bestaat uit twee teams van twee spelers. Elke ploegmaat speelt zijn eigen bal van het begin tot het einde van de hole. Men behoudt per hole alleen het beste resultaat van de beide spelers. De handicap wordt verrekend op driekwart basis.

 

Foursome

Een foursome wordt met tweetallen gespeeld. Men speelt per partij (A en B) met 1 bal. Speler A slaat af op alle holes met een oneven nummer en speler B op die met een even nummer. Op iedere hole wordt de bal om de beurt geslagen, strafslagen hebben hierop geen invloed. Ongeacht welke speler heeft uitgeholed, blijft de volgorde van afslaan op de volgende holes dezelfde. Het aantal slagen dat men als tweetal krijgt, is gelijk aan de helft van de som van de Playing Handicaps ofwel 1/2 x de laagste handicap + 1/2 x de hoogste handicap, afronden na optellen.

 

Greensome

Een wedstrijd variant, waarin twee spelers allebei afslaan en vervolgens kiezen met welke bal de hole wordt uitgespeeld. Deze bal wordt om beurten geslagen.
Handicap kan op twee manieren worden bepaald:

 • Handicaps van de twee spelers optellen, door twee delen en zo nodig naar boven afronden. 
 • Handicap van de slechtere speler vermenigvuldigen met 0,4 en die van de betere speler met 0,6. Uitkomsten optellen en naar boven afronden. 

De winnaars zijn de twee spelers die de beste netto score behalen.

 

Texas Scramble

De ‘Texas Scramble’ is een wedstrijdvorm waarbij drie of vier spelers een team vormen. Alle spelers slaan iedere hole af, vervolgens wordt door het team gezamenlijk de positie van de beste van de 4 ballen gekozen om vanaf die plaats verder te spelen. De andere drie spelers droppen op een stoklengte van de gekozen positie hun eigen bal.

Vanaf de gekozen positie slaan alle 4 spelers weer ieder een bal. De speler slaat dus altijd weer verder met zijn eigen bal en als team wordt na iedere slag de beste bal gekozen totdat is uitgeholed. Zo krijg je dus per hole een teamscore die wordt ingevuld.

De wedstrijdleiding kan ook bepalen, dat niet alle spelers vanaf die positie verder spelen, maar alleen de spelers wiens balpositie níet is gekozen.

Tevens kan de wedstrijdleiding bepalen, dat van iedere speler een minimum aantal afslagen vanaf de tee gekozen moet worden.